ΠΡΟΤΑΣΗ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στο ΑνθηρόΠρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   18 -06 - 2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
                                                 
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  18-06-2019  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    1608  / 13 - 06 – 2019   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος
Θέμα:  1ο
Εισήγηση στο Δ.Σ. για 3η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2019, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα:  2ο
Εισήγηση στο ΔΣ για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.
Θέμα:  3ο
Έγκριση πρακτικού Ι ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΑ»
Θέμα:  4ο
Έγκριση πρακτικού Ι ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΒΛΑΣΙΟΥ »
Θέμα:  5ο
Έγκριση πρακτικού Ι ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ» και διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου
Θέμα:  6ο
Έγκριση πρακτικού Ι ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου :  «Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) –Βασιλάδες –Χαλκιόπουλο  Τ.Κ.Πετρίλου στη θέση ρέμα Λεύκας».
Θέμα:  7ο
Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού καθορισμός όρων δημοπράτησης της  προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθέας»
Θέμα 8ο
Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου 90  & 130 / 2019 για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο \72 παρ. 1 εδάφιο δ1. Ν. 3852/2010

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:
ΠΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.
Κατσιάνης
Γεώργιος
2.
Παλαμάς
Γεώργιος
3.
Σέμπρος
Απόστολος
4.
Τουραλιάς
Νικόλαος
5.
Χασιώτης
Γεώργιος
6.
Μπαλατσούκας
Κων/νος
Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Αναπληρωματικά μέλη:
1.
Ζιώγας
Παναγιώτης
2.
Κωφός
Ιωάννης
3.
Στεργίου
Βασίλειος
4.
Ραμιώτης
Δημήτριος
5.
Σακελλάρης
Γεώργιος

Σχόλια